2019 Sözleşmeli Er Olma Şartları

Bu yazımızda sizler için Sözleşmeli Erbaşlık ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Sözleşmeli erbaş ve de er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve de erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir de ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve de Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve de er kadrolarında görev yapan asker kişidir. İlgi kanun hükümlerini okuyarak isterseniz daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada ise sizlere sözleşmeli erbaşlık için gereken temel bilgilendirmeyi de yapacağız. Sözleşmeli erbaşlıkla ilgili temel mevzular ise şunlardır;

Sözleşmeli Er Olma Şartları

Sözleşmeli Askerlik

Sözleşmeli Askerlik

Sözleşmeli er adayları da ön sözleşme yapılarak askerî tahsile alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca da dört yıldan fazla olmamak kaydı ile en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar da uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve de erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak da feshedemezler.
Minimum ilköğretim ve de yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;
Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili mevzuat gereğince Millî savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.
Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren de ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.
Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
Sözleşmeli erlikte minimum iki seneninı tamamlayanlar, kadro vazife yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki seneninı tamamlayanlar, kadro vazife yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

Sözleşmeli Er Olma Şartları
Peki Sözleşmeli Erbaşların Özlük Hakları nelerdir?
Sözleşmeli erbaş ve de erlerin giysileri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin giysileri ile aynıdır. Farklı bir işaret yada amblem kullanılmaz.
Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.
Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları ekibe karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve de akşam yiyecekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden minimum üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat meydana getirilen senenin ocak ayının ilgi günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak ve sıralı üç disiplin amiri tarafınca “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı nitelik belgesi doldurulmak şartıyla, istenilen belgelerle müracaat ederler. Bunlardan uygun görülenler yönetmelikte belirtilen esaslara bakılırsa çalıştırılırlar.
Sözleşmeli erbaş ve er olarak minimum yedi hizmet seneninı doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi pozitif olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu müessese ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin sulhta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ek olarak, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar senelik mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni haricinde sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, zelzele ve su baskını benzer biçimde olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri senelik izinden sayılmaz.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine toplumsal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya organik afetler sebebiyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan “TSK DAYANIŞMA VAKFI”na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.
Sözleşmeli Er Olma Şartları nedir?
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Sözleşmeli Er Olma Şartları 2019

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve adam olmak,
 2. Minimum ilköğretim yada yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak zamanı itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak, minimum ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış yada askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına bakılırsa 01 Ocak tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak.
 3. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 4. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma yada uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 6. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş yada haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
  (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kuruluş ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, kara çalma, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, asılsız tanıklık, asılsız yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel rahatsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri doğal mukarenet, hileli batkı benzer biçimde yüz kızartıcı veya şeref ve onur kırıcı kabahatlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatlarından,
  (b) Firar, amir veya üste fiili saldırı, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan suçlarından,
  (c) 22 Mayıs 1930 tarihindeki ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148?Inci maddesinde belirtilen kabahatlardan birisinden mahkûm olmamak,
 7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 8. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunmuş olduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara yahut terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yada iltisakı ya da bunlarla bağlantıı bulunmamak,
 9. Terör örgütleriyle eylem birliği içinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış yahut kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 10. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından nitelik Belgesi (kılavuzda yer alan TABLO-1) almış olmak,
 11. Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 12. Boy ve de kilo standartları tablosunda (kılavuzda yer alan TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 13. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.Lığı sıhhat kabiliyeti Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,
 14. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak yada herhangi bir müessese veya kuruluşa karşı hizmet yada tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
  UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında yada evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, imtihanın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (düzen edilmiş olsalar dahi)işlemleri iptal edilecektir.
  Sözleşmeli Er Olma Şartları
Sözleşmeli Er Olma Şartları
Sözleşmeli Er Olma Şartları

Sözleşmeli Er sınavlarının Değerlendirilmesi ve de Sınıflandırma iyi mi Yapılacak?
Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun %50’si ve de mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca diğer seçim aşamalarında değerlendirilirler. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına bakılırsa toplam saptancaın yüzde beşine kadarı temin edilecektir.
Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına bakılırsa en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin gereksinimları, adayların tercihleri ve mezuniyet belgesi, sertifika, kurs belgesi vb. Ilave yetenekler de dikkate alınarak uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/ yerleştirilecektir.
Güvenlik sualşturması Ne Kadar Sürede neticelanir?
Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik soruşturması ve de Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik sualşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne nazaran sualşturma isteminin, ilgili araştırma makamlarına erişmesinı müteakip güvenlik soruşturması sonuçlandırılmaktadır.
Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların da arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir.

Leave a Reply