Din Ve Astronominin Arasındaki İlişki Nedir ?

İlk çağ uygarlıklarında din ve astronomi ilişkisi

Eski çağlardan beri, gök cisimlerinin konum ve hareketliliğini incelemek evreni anlamlandırma çabasının bir parçasıdır. İnsanoğlunun evrene ve kendi varoluşuna duyduğu merak, astronominin ilk çağlarda öne çıkmasına neden olmuştur. İnsanlar gökyüzünü gözlemleyerek buradan edindikleri bilgiyi dini yaşayışlarını şekillendirmek için kullandılar. Bu durum, astronominin hızla gelişmesine yol açtı. Eski zamanlardan beri dini unsurlar ile iç içe gelişen astronomi, günümüz bilimlerinin tarihsel olarak kökenlerini bulduğu temel bilimlerden biri oldu.

Dİn ve Astronomi

Dİn ve Astronomi

Sümerlerde astronomi

Modern astronominin temelinde Mezapotamya uygarlıkları bulunur. Başlangıcı M.Ö. 3000 yılının öncesine kadar giden bu dönemde Sümerliler, Akadlılar ve Babilliler hüküm sürmüştür. Güneş, ay ve yıldızların tanrılar tarafından insanlığın faydasına gökyüzüne yerleştirildiğini düşünen Sümerliler, gök cisimlerinin tanrıları temsil ettiğine ve gelecekten haber verdiğine inanıyorlardı. Sümerlilerin gök cisimlerine dair gözlemleri inanç sistemlerini şekillendirmiştir. Sümerler sonrası uygarlıkların din ve astronomi arasında kurdukları ilişki böyle bir temel üzerinde yükselir.

 Babil’in gök bilimci din adamları

Gökyüzüne olan ilgi arttıkça, Babilliler, gök bilimciler için zigguratlar yapmıştır. Ziggurat; geniş düz piramitler biçimindeki inşa edilen, tapınak olarak da işlev gören dönemin gözlem evidir. O dönemde gök bilimcisi olmak dini sorumlulukları da beraberinde getirmiştir. Babil’in gökbilimci din adamlarının zigguratlar sayesinde gökyüzünü incelemesi sonucunda ulaştıkları bulgular Mısır ve Yunanlıları etkilemiştir.

 Pratik dini ihtiyaçlar

Antik Mısır’da birtakım pratik dini ihtiyaçları karşılamak için astronomi bilimiyle ilgilenilmiştir. Geceleri yön bulma, ibadet saatlerini belirleme, dini günleri belirleme gibi ihtiyaçları vardı. Antik Yunan, Roma, Maya ve İnka uygarlıkları da gök cisimleri ve yıldızların hareketlerine göre inançlarını şekillendirmişti. Zamanla gök cisimlerinin hareketleri, hemen her inancın temelinde etki oldu.

Astronomi bilimi insanoğlunun evreni ve kendi varoluşunu anlamak için bilinmeyene duyduğu dizginlenemez meraktan ortaya çıkmıştır. Gökyüzüne gösterilen bu ilgi, astronomi ve din arasındaki tarihsel ilişkiye bağlı olarak gelişmiştir. İlk çağ uygarlıklarının kayıtlarında ve bugünün üç büyük dininde de semavi fenomenlere çok sayıda göndermeler bulunması tesadüf değildir. Tüm bunlar sonucunda, bugün evreni ve varoluşumuzu daha iyi anlamamızı ve keşfetmemizi sağlayan astronomi bilimi çıkmıştır.

Leave a Reply